Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Geëscaleerde zorg 18-

Ontwikkelingen jeugdhulp

Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd (20-03-2020)
In de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd worden maatregelen en een wetswijziging aangekondigd op het terrein van de gespecialiseerde jeugdhulp en de jeugdbeschermingsketen. De wetswijziging zal zich richten op het opdrachtgeverschap van gemeenten en versterking van de samenwerking in de regio. In de regio bereiden we een procesvoorstel voor over de uitwerking van de plannen voor Flevoland. U wordt hierover nader geïnformeerd.

Indexatie regionale jeugdhulp 2020 e.v. (€ 5.730 structureel, dekking stelpost loon en prijsstijgingen)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet
nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

“Vroegsignalering van Schulden” binnen het armoedebeleid vanuit beschermd wonen € 11.500
De voortgang van dit onderdeel is beschreven onder taakveld 6.3 inkomensregelingen  van dit programma.

Opvang en Beschermd wonen € 372.000
Een deel van de middelen wordt ingezet voor doorontwikkeling van de toegangspoort Dronter Koers. We geven hiermee een impuls aan de nieuwe route, het werken met de nieuwe verordening, het actief betrekken van de voorliggende voorzieningen  en het netwerk rondom de inwoner. Voor het resterende deel wordt in de tweede helft van 2020 een plan opgesteld.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Indexatie Regionale Jeugdhulp *

-5.730

Totaal onderwerpen < 50.000

-5.730

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.82

-5.730

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41