Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Inkomensregelingen

Participatiewet-inkomensdeel (€ 288.744 incidenteel, voordeel)

In mei 2020 is het nader voorlopig budget 2020 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAZ, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende en gevestigde zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 9.231.064, dit is € 284.637 lager dan begroot (begroting € 9.515.701).  

De dalende lijn van het aantal uitkeringen heeft zich voortgezet in 2020. Aan het begin van de coronaperiode was er een kleine stijging, inmiddels heeft zich dat weer hersteld en is het aantal uitkeringen lager dan vorig jaar (april 2019: 623 / april 2020: 600).  Wij verwachten uit te geven een bedrag van
€ 8.742.320, dit is € 573.381 lager dan begroot (begroting: € 9.315.701).

Ten opzichte van de begroting verwachten wij een positief resultaat van € 288.744 (€ 573.381 minder uitgaven versus € 284.637 lagere ontvangsten). Bij het verwachte voordeel in 2020 dient de kanttekening geplaatst te worden dat dit nog afhankelijk is van de definitieve toekenning van het budget in oktober 2020 en overige ontwikkelingen die zich in 2020 nog kunnen voordoen. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met eventuele nadelen als gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat het aantal uitkeringen zal gaan stijgen, maar wij gaan er daarbij van uit dat het Rijk ook de doeluitkering naar boven bij zal stellen.   

Index armoedebeleid (€ 7.054 incidenteel, nadeel)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet
nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (€ 6.322.611 incidenteel, budgettair neutraal)

Tot en met tranche 4, 12 juni 2020, is € 6.322.611 van het Rijk aan beschikkingen ontvangen. De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in
financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de
ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de
coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Het Zelfstandigen Loket Flevoland voert de regeling uit en heeft inmiddels € 3,2 miljoen aan voorschot gevraagd en ontvangen.
Deze specifieke uitkering dient, uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het
begrotingsjaar, verantwoord te worden via SiSa (Single information, Single audit).

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

“Vroegsignalering van Schulden” binnen het armoedebeleid vanuit initiatieven uit de samenleving € 49.000 en "Vroegsignalering van Schulden" binnen het armoedebeleid vanuit Opvang en Beschermd Wonen € 11.500
De taak van de gemeente wordt met ingang van 2021 uitgebreid. Naast het geven van hulp bij problematische schulden als een inwoner daar zelf om komt vragen, moet de gemeente ook hulp bieden bij signalen van bepaalde schuldeisers over betalingsachterstanden. Op basis van deze signalen wordt de inwoner bezocht met als doel deze inwoner vroegtijdige hulp aan te bieden. Dit kan financiële hulp zijn, maar ook hulp op andere leefgebieden. Om ons voor te bereiden op deze taakuitbreiding laat de gemeente zich ondersteunen door een extern bureau. Om de signalen van de schuldeisers te combineren, wordt een automatiseringsprogramma aangeschaft. Extra personele formatie wordt ingezet om de inwoner te bezoeken en hulp te bieden. Wij verwachten nog steeds vanaf oktober de inwoner te gaan bezoeken. Indien blijkt dat dit nog onmogelijk is (corona), kan dit leiden tot een verzoek budgetoverheveling naar het jaar 2021.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Participatiewet Inkomensdeel

288.744

Totaal onderwerpen >= 50.000

288.744

Meicirculaire 2020  *

-

Participatiewet Inkomensdeel *

-

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-7.054

Totaal onderwerpen < 50.000

-7.054

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.3

281.690

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41