Voortgangsrapportage 2020

Algemeen

Bestuurlijke hoofdlijnen

Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de gemeenteraad,

Met deze Voortgangsrapportage legt het college verantwoording af over het eerste halfjaar van 2020. Een bizar eerste halfjaar. Niemand had kunnen voorzien dat Het openbare leven vanaf half maart grotendeels stil zou komen te liggen als gevolg van COVID-19. Vanaf dat moment is er hard gewerkt om de gevolgen van de intelligente lockdown zo draaglijk mogelijk te maken. Er is een pakket aan steunmaatregelen vastgesteld en in overleg met de gemeenteraad is de besluitvorming zo danig aangepast, dat noodzakelijke besluiten genomen konden worden.

Het college is trots op de veerkracht en flexibiliteit van onze inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. De initiatieven om elkaar te helpen en door deze moeilijke tijd te loodsen zijn grandioos. 

Vanaf half maart hebben de werkzaamheden van onze gemeentelijke organisatie grotendeels in het teken gestaan van de effecten van COVID-19. Dat heeft veel van onze mensen gevraagd. Gelijktijdig is het gelukt om ook de reguliere dienstverlening op peil te houden en is er nauwelijks vertraging ontstaan in de bestuurlijke planning. Een groot compliment voor onze organisatie!

Sinds mei wordt de gemeenteraad maandelijks op de hoogte gehouden van de kosten van COVID-19 op onze gemeentelijke begroting. Bij de laatste begrotingswijziging in december worden de kosten definitief verwerkt in de begroting en zal het college verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes. 

In deze Voortgangsrapportage zijn de effecten van de meicirculaire verwerkt. Daarnaast hebben we een aantal kwaliteitsslagen kunnen maken in deze rapportage, zoals de voortgang van de grondexploitaties; deze staan opgenomen onder taakveld 8.2 grondexploitaties

Het college is tevreden met de voortgang in de begroting. Omdat het steeds lastiger is om de meerjarenbegroting structureel sluitend te houden, zijn we inmiddels gestart met het project Zero Based Begroten. Met dit project zal in samenspraak met de raad de begroting opnieuw worden opgebouwd, zodanig dat het meerjarenperspectief weer structureel ruimte geeft.

College van B&W
14 juli 2020

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41