Voortgangsrapportage 2020

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Prognose resultaat grondverkopen 2020

Op basis van de laatst bekende inzichten per 15 juni 2020 wordt voor de grondexploitatie een inzicht gegeven in de prognose van het resultaat en worden er veranderingen in uitgangspunten en/of wijzigingen toegelicht.

Grondverkopen 2020
Woningbouw
Binnen de grondexploitaties De Gilden en Het Palet zijn de grondverkopen afgerond of in de eindfase. Tot nu toe zijn er 23 woningen verkocht waarvoor de levering in 2020 zal plaatsvinden. Voor 113 woningen ligt er een optie of is de overeenkomst getekend. Daadwerkelijke levering zal in 2020/2021 plaatsvinden.
De grondexploitatie De Havenkade (127) is voor een groot deel bouwrijp gemaakt en worden de eerste 31 (vrije sector huur) woningen gerealiseerd.

Binnen de grondexploitatie De Graafschap (231) te Biddinghuizen verloopt de verkoop van zowel de projectmatige als de particuliere kavels redelijk. Voor 42 woningen ligt er een optie of is de overeenkomst getekend. De uitgeefbare gronden binnen de grondexploitatie Ellerveld (509) worden op verzoek van de koper in november juridisch geleverd. Dit in verband met de ontwikkeling van een zonnepark. De grondexploitatie kan per 31-12-2020 met een winstneming van € 0,85 miljoen worden afgewikkeld.

Voor de verkoop van de laatste kavels binnen Bloemenzoom wordt in samenwerking met de lokale makelaars een verkoopstrategie voorbereid.

In het kader van de coronacrisis zijn de optietermijnen voor de particuliere kavels verruimd van 3 naar 6 maanden.

Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 15 juni 2020 in de administratie is verwerkt en welke optie/overeenkomsten zijn aangegaan.

 

Verkocht 2020

Geraamd 2020

Woningbouw

Aantal

Opp.

Optie/Ovk.

Aantal

Opp.

030 De Gilden hoofdstructuur

0

0

0

031 De Gilden 1e fase

0

0

0

032 De Gilden 2e fase

2

0

0

034 De Gilden - Het Palet

23

133

110

127 HZ-Havenkade

0

31

30

231 De Graafschap 1e fase

1

42

35

Subtotaal

26

186

175

Verkocht 2020

Geraamd 2020

Bijzondere bebouwing

Aantal

Opp.

Optie/Ovk.

Aantal

Opp.

012 ECU woon/werk

0

0

0

015 Dronten west centrumgebied

0

18

42

115 De West-kantoren

0

0

0

123 HZ-Scholenzone

0

0

0

271 Driehoek Baan woon/werk

0

0

0

371 Bloemenzoom woon/werk

0

0

2

509 Ellerveld - Evenemententerrein

0

0

0

Subtotaal

0

18

44

Bedrijventerreinen
De grondverkopen bedrijfskavels zijn met name bestemd voor de vestiging van distributie en productiebedrijven. Op dit moment zijn er 2 verkopen in de administratie verwerkt en ook juridisch geleverd (stand 15-06-2020). Het betreft een perceel van 2418 m2 in de Poort van Dronten (1e fase) voor de realisatie van een foodcourt. Het 2e perceel betreft een verkoop in Business Zone Delta van 5.693 m2 voor vestiging van een onafhankelijk laboratorium voor agrarische analyses. Voor 4 percelen van totaal 33.215 m2 zijn optieovereenkomsten gesloten binnen de diverse bedrijventerreinen. Op dit moment zijn er reserveringen voor 3 percelen van totaal 26.717 m2.
Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 15 juni 2020 in de administratie is verwerkt, optie/overeenkomsten en reserveringen zijn aangegaan. Daadwerkelijke bouw en oplevering zal gedurende het jaar 2020 en verder plaatsvinden. In het kader van de coronacrisis kunnen optieovereenkomsten kosteloos met 3 maanden worden verlengd.

Verkocht 2020

Geraamd 2020

Bedrijventerreinen

Aantal

Opp.

Reservering

Optie/Ovk

Aantal

Opp.

155 Delta 5e fase

5.693

3.400

3.493

0

161 Poort van Dronten 1e fase

2.418

13.719

1.500

7.801

162 Poost van Dronten 2e fase

0

0

0

4.000

285 Oldebroekerweg 1e fase

0

0

4.277

1.649

382 Tarpan

0

9.598

23.945

3.130

Subtotaal

8.111

26.717

33.215

16.580

Ontwikkelingen grondexploitaties
Voor de verdere ontwikkeling van het Hanzekwartier heeft de raad onlangs de ontwikkelstrategie vastgesteld op basis van een actief grondbeleid. Op dit moment is er op basis van deze strategie overeenstemming bereikt voor de aankoop van 2 bedrijfslocaties en is besluitvorming hierover aan de raad voorgelegd. De grondexploitatie De Havenkade (127) is voor een groot deel bouwrijp gemaakt, met uitzondering van verplaatsing van het zinkbasin. Dit is eind van het jaar gepland. Omdat dit een voorziening is voor meerdere nog te ontwikkelen gebieden wordt een deel van deze kosten (€ 0,4 miljoen) aan de grondexploitatie Havenkade toegerekend. Voor de eerder genoemde 31 huurwoningen zijn de voorbereidingen voor de verdere afwerking van het openbaar gebied gestart.  
Daarnaast worden 2 nieuwe grondexploitaties, Spoorzone (127) en Locatie Rikken (128) voorbereid met de bedoeling besluitvorming 4e kwartaal 2020. Voor beide geldt het uitgangspunt een positief resultaat op startwaarde.

Spoorzone
In het gebied komen zowel grondgebonden woningen als appartementen in de koop en (sociale-) huur. De eerste gronduitgifte ten behoeve van de ontwikkeling aan het KWA-plein zal eind 2020/begin 2021 plaatsvinden. Deze ontwikkeling betreft 9 grondgebonden stadswoningen en 93 appartementen. Daarnaast wordt er commerciële ruimte gerealiseerd. Voor het overige wordt een samenwerking aangegaan met een ontwikkelaar en OFW en worden de stedenbouwkundige plannen verder uitgewerkt.
Er wordt nog onderzocht of de kosten voor het verleggen van de Energieweg (deels) te benoemen zijn als bovenplanse kosten en de kosten daarmee te activeren binnen de AD.

Locatie Rikken
In de ontwikkeling op de locatie van de meubelwinkel is sprake van een grondverkoop en een particulier initiatief waarbij kostenverhaal wordt toegepast. De ontwikkeling betreft circa 79 woningen, 16 grondgebonden en 63 appartementen.

De Gilden en Het Palet
In de grondexploitaties van De Gilden en Het Palet zijn de benodigde werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken afgerond of in de eindfase. De grondexploitatie De Gilden Hoofdstructuur kan per 31-12-2020 worden afgewikkeld met een winstneming van € 0,6 miljoen.

Dronten West
Binnen de grondexploitatie Dronten West (015) is de realisatie van de supermarkt door de bestemmingsplanprocedure enigszins vertraagd waardoor de opbrengsten naar 2021 zijn verplaatst. Ook wordt er gewerkt aan een herziening van de invulling van het resterende gebied waarbij er geen verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie te verwachten is. In De Graafschap is voor het woonrijp maken van de 1e fase de aanbesteding geweest en zal er dit jaar met de werkzaamheden worden gestart.

Bloemenzoom
Binnen de grondexploitatie Bloemenzoom (371) zijn de voorbereidingen gestart voor de ontsluiting vanuit de wijk op de Biddingweg.

Resultaat 2020
Voor de prognose van het resultaat 2020 zijn de verwachte mutaties van de ramingen binnen de grondexploitaties verwerkt. Dit leidt tot aanpassingen van het resultaat op startwaarde. Het jaarresultaat wordt bepaald door de mutaties in de voorzieningen en het resultaat van grondexploitaties die worden afgesloten. De tussentijdse winstneming op basis van de POC- methode is niet berekend. Dit omdat pas aan het eind van het jaar zekerheid is te geven wat daadwerkelijk als kosten en opbrengsten is verwerkt en daarmee het percentage kan worden bepaald.
In 2020 worden 2 exploitaties afgewikkeld. De Gilden hoofstructuur (030) met een verwacht resultaat van € 0,6 miljoen en grondexploitatie Ellerveld (509) met een verwacht resultaat van € 0,85 miljoen.
Binnen de Poort van Dronten 1e fase (161) valt € 0,6 miljoen aan risicovoorziening vrij omdat de looptijd met een jaar afneemt. Voor de Graafschap (231) dient een extra voorziening te worden gevormd van € 0,2 miljoen. Dit geldt ook voor de Havenkade (127) voor een bedrag van € 0,3 miljoen. Het specifieke risico van de extra kosten voor de aanleg van het zinkbasin is hierin nog niet meegenomen (€ 0,4 miljoen). Per saldo wordt een positief jaarresultaat verwacht van € 0,9 miljoen (inclusief risico zinkbasin).   

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 8.2

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41