Voortgangsrapportage 2020

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wonen en bouwen

Programmabegroting 2020: Optimalisatie BAG- en BGT-werkzaamheden

De werkzaamheden voor de BAG/BGT lopen en worden naar verwachting in 2020 afgerond.
Voor de formatie-uitbreiding is de vacaturetekst is opgesteld. De werving is door de coronacrisis uitgesteld en wordt in de tweede helft van 2020 alsnog uitgevoerd.

Programmabegroting 2020: Geo-visie: mutatiesignalering

Er lopen verkennende gesprekken met leveranciers over software die mutatiesignalering mogelijk maakt.

Buiten gebruik stelling tachymeters (€ 32.000 incidenteel, nadeel)

Door hernieuwde inzichten is besloten om de huidige afgeschreven apparatuur niet te vervangen, omdat de ingehuurde landmeetkundige zijn eigen apparatuur kan gebruiken. Hierdoor ontstaan er meer keuzemogelijkheden qua inwinningstechnieken, kan de gemeente beter anticiperen op doorontwikkelingen, zijn we flexibeler in de keuze van de ingehuurde landmeter en zijn onderhoud, beheer en verzekeringen van de eigen apparatuur niet meer nodig. De oude apparatuur wordt dit jaar buiten gebruik gesteld. Dit heeft extra afschrijvingslasten tot gevolg.

Minder legesinkomsten omgevingsvergunningen door coronacrisis € 400.000 incidenteel, nadeel)

De afgelopen periode van dit jaar zijn de inkomsten uit de bouwleges lager dan verwacht.
Dit is tot stand gekomen omdat de grotere projecten (die in de gemeente Dronten mede zorgen voor voldoende legesopbrengsten) achter blijven bij de verwachting in de begroting.
Er wordt meer informatie aan de voorkant gevraagd, de conclusie is dat de aanvragers toch veel meer de grens opzoeken om vergunningsvrij te bouwen.
Het begrote bedrag is gebaseerd op 100% kostendekkendheid. De verwachting is dat deze neergaande lijn dit jaar zal doorzetten door de coronacrisis. Mede door het bericht van de VNG en Rijksoverheid dat door de coronacrisis een vertraging kan gaan oplopen in de bouwsector.

Programmabegroting 2020: Doorontwikkeling gegevens basisregistraties

De periodieke gebruikersdag zou hierover meer duidelijkheid geven, maar is ivm de Corona-pandemie afgezegd. Naar verwachting komt hierover in het najaar meer duidelijkheid.

Programmabegroting 2020: Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest centrum Dronten

Zowel aan de oost- als aan de westzijde van het centrum komen locaties vrij door verplaatsing van scholen of samenvoeging van scholen in een Kindcentrum (primair onderwijs). Voor het opstellen van de integrale gebiedsvisies voor zowel de oost- als de westzijde is een bestuursopdracht in voorbereiding. Voordat gestart kan worden met de behandeling van de bestuursopdracht en het daadwerkelijk uitwerken van de visies moet helder zijn wat het financiële kader voor de nieuwbouw van de betreffende scholen is. In de Kaderbrief 2021 is dit als p.m. post opgenomen als onderdeel van het actualiseren van het accommodatie-beleidsplan. De verwachting is dat de behandeling van bestuursopdracht en het starten van het opstellen van de integrale visies na het zomerreces kan plaatsvinden.

De huidige Woonvisie loopt in 2021 af; najaar 2020 willen wij starten met de voorbereidingen voor een nieuwe visie. Nadere keuzes moeten echter nog worden gemaakt hoe dit traject af te stemmen op de beleidsvisies sociaal domein en een nieuwe omgevingsvisie. De looptijd van bestaande visies is op dit moment nog divers.

Programmabegroting 2020: Uitvoeringsagenda Woonvisie

Het budget wordt in 2020 volledig uitgegeven; activiteiten lopen volgens planning.
Zie voor een inhoudelijke toelichting het onderdeel Programmabegroting 2020 : Woonvisie en ontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest centrum Dronten.

Programmabegroting 2020: Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan

De middelen voor het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan (€ 15.000) zijn ten behoeve van het projectplan 2020 DuurzaamDoenDronten. Uitvoering verloopt volgens planning. Begin dit jaar is gestart met de Transitievisie Warmte. Deze visie moet eind 2021 door de Raad worden vastgesteld. Uitvoering verloopt volgens planning.

Programmabegroting 2020: Subsidiecoördinator Duurzaamheid

Het werven van de subsidiecoördinator heeft, ondanks een 2e ronde, nog niet tot resultaat geleid. Na de zomervakantie zal de werving nogmaals opgestart worden.

Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten (€ 90.000 incidenteel, nadeel)

Begin 2019 is het project studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting van start gegaan. Een projectleider van een extern bureau het project. Dit bureau was in eerste instantie alleen ingehuurd om de gemeente te begeleiden bij dit project.

Naast dit project is er een parallel lopend project van start gegaan. Dit ziet op het op zo kort mogelijke termijn terugdringen van de grote concentratie aan studentenwoningen in Dronten-Noord. Laatstgenoemd project bevindt zich nu in de fase van onderhandelingen met de eigenaren van studentenwoningen in Dronten-Noord om deze woningen als studentenwoning op te geven. Vanwege de onderlinge verstrengeling van beide projecten is afronding van het project studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting vertraagd.

De gemeente Dronten heeft, naast het terugdringen van de concentratie aan studentenwoningen in Dronten-Noord, een extern adviseur aangesteld die tijdelijk als een contactpersoon tussen de inwoners van Dronten-Noord, maatschappelijke instellingen en de gemeente moest fungeren. Het externe bureau levert ook deze adviseur, vanwege alle expertise die het bedrijf de afgelopen anderhalf jaar met betrekking tot de situatie in Dronten-Noord heeft opgebouwd.  

Voor de inhuur zijn de volgende budgetten benodigd:

  • Project studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesting: € 20.000;
  • Onderhandelingen met de eigenaren van studentenwoningen in Dronten-Noord: € 30.000;
  • Contactpersoon voor Dronten-Noord: € 40.000.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties € 30.000 en Ontwikkelvisie Zuidwest centrum Dronten € 30.000
Verwezen wordt naar de opgenomen tekst onder Programmabegroting 2020 : Woonvisie en ontwikkelvisie herontwikkeling schoollocaties, sporthal Het Dok en Zuidwest centrum Dronten. Het budget wordt in 2020 volledig uitgegeven; de activiteiten zijn doorgeschoven naar de tweede helft van dit jaar.

Marketing Wonen € 64.000
De aanwending van dit budget voor nieuwe marketingactiviteiten zal pas in het tweede halfjaar 2020 plaatsvinden. Dit i.v.m. de wens om aan te sluiten bij Marketing Dronten (i.o.) en daarmee te komen tot een gezamenlijke integrale gemeentelijke  marketingstrategie en daarmee efficiëntere inzet van middelen.

Incidentele klimaatmiddelen decembercirculaire 2019 € 242.186
Uitvoering verloopt conform planning.

  • De Transitievisie Warmte is begin 2020 gestart en deze middelen worden daarvoor gebruikt (eind december 2021 dient deze visie klaar te zijn). Een groot gedeelte van deze middelen zullen derhalve pas in 2021 gebruikt worden.
  • De middelen voor de uitbreiding van het energieloket (2020 en 2021) verlopen conform planning.

Budgetoverhevelingen naar volgende jaren

Rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik
Door de Corona-crisis is de einddatum van deze Regeling verplaatst naar 31 maart 2021. Dit betekent dat een deel van de subsidie naar verwachting overgeheveld moet worden naar 2021.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019

-242.186

Minder legesinkomsten Omgevingsvergunningen

-400.000

Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten

-90.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-732.186

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-32.000

Totaal onderwerpen < 50.000

-32.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 8.3

-764.186

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41