Voortgangsrapportage 2020

Algemeen

Financiële hoofdlijnen

Financiële hoofdlijnen

Financieel perspectief

Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven.  

Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2020 bedraagt positief € 745.000.
In onderstaande tabel wordt dit weergegeven door een negatief incidenteel resultaat van € 326.000 en een positief structureel resultaat van € 1.071.000. Ook voor de jaren 2021 tot en met 2024 heeft deze Voortgangsrapportage een structureel positief resultaat.

Voor het jaar 2020 en verder is met name door de meicirculaire (zie raadsinformatiebrief U20.004665) een positief effect zichtbaar. Voor de kosten welke samenhangen met de inkomensregelingen in relatie tot de coronacrisis is een rijksbijdrage opgenomen op basis van het inmiddels ontvangen vierde voorschot. Deze specifieke uitkering wordt via de SiSa (Single information, Single audit) in de jaarrekening 2020 verantwoord.

Meerjarige effecten VR (x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

I

-326

23

-

-

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

S

1.071

655

1.004

534

69

Totaal Meerjarige effecten VR

745

678

1.004

534

69

Structureel begrotingsresultaat

In onderstaande tabel presenteren we het aangepaste begrotingsresultaat meerjarig op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024:

Om aansluiting te houden bij de in de kaderbrief 2021 getoonde tabellen, zijn de eerste twee regels toegevoegd. Verwerking van de effecten meicirculaire 2020 vindt plaats in de Voortgangsrapportage 2020. Het effect meicirculaire lijkt negatief omdat we deze regel hier uithalen voor de beginstand. Het effect van de meicirculaire 2020 is positief zoals te lezen valt in de Voortgangsrapportage.                  

Financieel perspectief 2020-2024

2020

2021

2022

2023

2024

Begrotingsresultaat ná Meicirculaire 2020 (inclusief incidenteel)

-11.566

-5.919

-1.058

252

1.154

Effect meicirculaire

-1.106

-581

-931

-460

8

Begrotingsresultaat voor Meicirculaire 2020 (inclusief incidenteel)

-12.672

-6.500

-1.989

-208

1.162

Separate raadsbesluiten:

Aankoop grond Bedrijfsweg 11-13 en Energieweg 6

-132

-32

-32

-32

-32

Voortgangsrapportage:

Voortgangsrapportage 2020 inclusief meicirculaire

745

678

1.004

534

69

Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2020

1.521

-895

827

779

1.031

Stand Incidenteel

-13.580

-4.959

-1.844

-485

168

Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2020

-12.059

-5.854

-1.017

294

1.199

Vermogenspositie

Ontwikkeling algemene reserve

2020

2021

2022

2023

2024

(in € x 1.000)

21.908.884

16.054.418

15.037.939

15.332.109

Stand algemene reserve jaarrekening 2019

40.809.673

Resultaat jaarrekening 2019

-5.338.924

Onttrekking t.b.v. accommodatiebeleid

-1.394.820

Onttrekking bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf

-108.500

Voortgangsrapportage 2020

-12.058.545

-5.854.466

-1.016.479

294.170

1.199.141

Stand algemene reserve

21.908.884

16.054.418

15.037.939

15.332.109

16.531.250

De algemene reserve blijft met de huidige stand van zaken inclusief de autonome ontwikkelingen bij de Kaderbrief 2020 voldoende voor de minimale stand van het weerstandsvermogen van € 12.500.000 zoals bepaald bij de jaarrekening 2019.

Effecten Corona

Algemeen

Op het moment van het samen stellen van de Voortgangsrapportage 2020 is nog niet duidelijk of en welke corona gerelateerde kosten naast de Tozo-regeling en de compensatiebijdrage kwijtschelding huren sportverenigingen zullen worden vergoed. Zodra hier meer over bekend is zal dit worden gemeld in de maandelijkse update ten aanzien van corona. Indien nodig zal in december een aanvullende begrotingswijziging ter vaststelling worden aangeboden.

Extra ambtelijke inzet coronacrisis (€ 65.000, € 13.000 en € 19.000 incidenteel, nadeel)

Er zijn heel veel productieve uren besteed aan corona gerelateerde werkzaamheden.  Door deze enorme inzet zijn uren niet besteed aan de geplande werkzaamheden of zijn geplande werkzaamheden in eigen tijd of door overwerk gerealiseerd. Er is een corona coördinatieteam opzet om alle vragen en opdrachten te stroomlijnen. Hiervoor zijn collega’s vrijgemaakt. Onderstaande kosten hebben betrekking op extra inhuur, de extra ambtelijke uren zijn hierin niet opgenomen.

Daarnaast is er door de coronacrisis de verwachting dat er € 65.000 meer wordt uitgegeven aan communicatiemiddelen en inzet. Dit gaat om onder andere het maken van voorlichtingsmateriaal en inkopen van extra ruimte in de krant. Ook is er extra inzet door debiteurenbeheer nodig, de verwachting is dat er € 13.000 extra nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voor de handhaving van de corona maatregelen is door de boa's meer uren ingezet. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 19.000.

Extra lasten en lagere opbrengsten belastingen coronacrisis (€ 175.000 en € 650.000 incidenteel, nadeel)

Voor de extra kosten en lagere opbrengsten door de coronacrisis wordt verwezen naar de taakvelden 0.62 OZB niet-woningen en 3.4 economische promotie .

Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (€ 6.322.611, budgettair neutraal)

Tot en met tranche 4, 12 juni 2020, is € 6.322.611 van het Rijk aan beschikkingen ontvangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar taakveld 6.3 inkomensregelingen .

Minder legesinkomsten omgevingsvergunningen door coronacrisis € 400.000 incidenteel, nadeel)

Voor de lagere legesopbrengsten wordt verwezen naar taakveld 8.3 wonen en bouwen .

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41