Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

OZB niet-woningen

GBLT: Oninbare vorderingen als gevolg van coronacrisis (€ 50.000 incidenteel, nadeel)

De gemeentebelastingen zijn voor een groot deel al opgelegd in februari 2020, waarbij de eerste termijnen van de incasso al zijn verwerkt. Voor de belastingschuldigen die in een keer betalen, stond de vervaltermijn in de meeste gevallen op eind april. Voor de OZB is een inschatting gemaakt voor oninbare vorderingen op basis van de informatie van het GBLT over openstaande vorderingen (peildatum 29 mei 2020) waarvoor uitstel van betaling is aangevraagd.

GBLT: Lagere belastingopbrengsten en uitvoeringskosten als gevolg van coronacrisis (€ 175.000 incidenteel, nadeel)

Voor OZB niet-woningen wordt de belastingheffing voor belastingjaar 2020 in verband met de coronacrisis deels verschoven naar september 2020. Een concrete inschatting is hierdoor lastig te maken. De huidige inzichten op basis van de aanslagoplegging tot en met juni 2020 leveren de volgende inschatting op:
Extra uitvoeringskosten door coronacrisis € -25.000
Lagere opbrengsten bedrijven door coronacrisis € -150.000

GBLT: Bijstelling belastingen structureel (€ 115.000 structureel, nadeel)

Op basis van een analyse over voorgaande belastingjaren worden de volgende onderdelen structureel bijgesteld. Er is een grotere leegstand dan ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was. Ook valt tijdens nieuwbouw de grondslag onder de noemer OZB niet-woningen, ná oplevering kan een deel verschuiven naar ‘woningen’.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Bijstelling belastingopbrengsten *

-115.000

Bijstelling belastingopbrengsten

-175.000

Minder ontvangsten OZB en toeristenbelasting (corona maatregelen)

-50.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-340.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.62

-340.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41