Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

OZB woningen

GBLT: Bijstelling belastingen structureel (€ 275.000 structureel, voordeel)

Op basis van een analyse over voorgaande belastingjaren wordt de OZB woningen structureel bijgesteld. We noemen twee oorzaken:
- er is in de afgelopen jaren meer areaal-uitbreiding geweest dan begroot en
- er is minder afgeboekt aan oninbare posten (ook van voorgaande jaren).

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Bijstelling belastingopbrengsten *

275.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

275.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.61

275.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41