Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Belastingen overig

Programmabegroting 2020: Amendement Indexatie gemeentelijke belastingen en tarieven met 1,7%

Dit amendement van de raad op de primitieve begroting 2020 is in de begroting verwerkt.

GBLT: Lagere belastingopbrengsten (€ 60.000 incidenteel, nadeel)

Voor de overige belastingsoorten wordt de belastingheffing voor het belastingjaar 2020 later opgelegd dan gepland. In verband met de coronacrisis wordt de oplegging verschoven naar september 2020. Een concrete inschatting is hierdoor lastig te maken. De huidige inzichten leveren voor de reclamebelasting een inschatting op dat er € 60.000 minder opbrengsten zullen zijn over 2020.

GBLT: Bijstelling belastingen structureel (€ 60.000 incidenteel, voordeel)

Op basis van een analyse over voorgaande belastingjaren wordt de precariobelasting bijgesteld voor de jaren 2020 en 2021. Een en ander is in lijn met de huidig opgelegde aanslagen.
Precariobelasting 2020 en 2021: € 60.000 (vanaf 2022 vervalt deze heffing)

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Totaal onderwerpen < 50.000

-

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.64

-

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41