Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Meicirculaire 2020 (2020: € 334.625 incidenteel voordeel en € 1.171.067 structureel voordeel)

In deze Voortgangsrapportage zijn de effecten uit de Meicirculaire 2020 verwerkt conform de door u ontvangen raadsbrief (U20.004665) over de betreffende taakvelden (zie pagina 4 van de raadsinformatiebrief).
Voor de overige taakvelden en jaren wordt verwezen naar bijlage 1 van deze Voortgangsrapportage.

Budgetoverhevelingen vanuit voorgaande jaren

Incidentele klimaatmiddelen decembercirculaire 2019 € 242.186
Dit onderdeel wordt overgezet en nader toegelicht op taakveld 8.3 Wonen en bouwen .

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Meicirculaire 2020  *

1.171.067

Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019

242.186

Meicirculaire 2020

334.625

Totaal onderwerpen >= 50.000

1.747.878

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.7

1.747.878

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41