Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Overige baten en lasten

In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2020 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Stand post éénmalig onvoorzien 2020

Omschrijving

Datum

Bedrag

Stand post éénmalig onvoorzien 2020

1-1-2020

142.000

Inzet 2020

Pilot Koopzondagen

B19.003078

-15.000

Voorbereidingskosten NK Veldloop 2021

B20.000861

-1.000

Stand post éénmalig onvoorzien 2020

126.000

+ = voordeel, - = nadeel

Budgetoverhevelingen vanuit voorgaande jaren

Initiatieven uit de samenleving € 100.000
Er zijn een vijftal projecten aangewezen voor uitvoering vanuit de initiatieven uit de samenleving. Onderstaand wordt kort de stand van zaken weergegeven.

Trappen scouting
Er zijn offertes aangevraagd voor de het repareren en aanpassen van de trappen bij de scouting. Het project zal volledig in 2020 worden uitgevoerd voor het ter beschikking gestelde budget.

Aanpassing schoolplein
In overleg met de school zijn in het voorjaar reeds fysieke speeltoestellen gerealiseerd. Daarnaast is een plan gemaakt voor een groenere inrichting van het schoolplein. Om de leerlingen zo snel mogelijk te kunnen laten genieten van de nieuwe mogelijkheden zal de uitvoering nog deze zomer plaats hebben. Het aanbrengen van de beplanting in het najaar vormt hierbij een mooie klus voor de leerlingen.

Pleegouderbijeenkomsten
De initiatiefnemer heeft samen met de pleegzorgaanbieder Vitree een plan gemaakt voor het stimuleren van een pleegoudernetwerk. De eerste acties zijn uitgezet en als de coronamaatregelen het toelaten volgt nog dit jaar een eerste kennismakingsbijeenkomst van pleegouders uit Dronten.

Haalbaarheidsonderzoek opgraving scheepswrak
Het haalbaarheidsonderzoek moet nog worden uitgevoerd. Vanwege corona en het thuiswerken is er nog onvoldoende afstemming geweest bij de initiatiefnemer. Eventueel zal het budget naar 2021 worden doorgeschoven.

Veilige looproutes
Na de zomer wordt gestart met het uitwerken van een dementievriendelijke route langs De Oost waarbij afstemming met andere stakeholders zoals bijvoorbeeld Coloriet en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) plaatsvindt.
Het toegekende budget voor onderzoek zal in 2020 worden besteed. De realisatie van de dementievriendelijke route zal worden uitgevoerd in 2021 in combinatie met de reconstructie van De Oost; dit deel van het budget word doorgeschoven naar 2021.

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41