Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Mutaties reserves

Tijdelijke huisvesting Dronten West (€ 108.500 incidenteel, dekking algemene reserve)

De 3 schoolbesturen en 2 kinderopvangorganisaties in Dronten West hebben wat betreft de huisvesting te maken met een ruimteprobleem. In het belang van een doorgaande leerlijn van voorschool naar het basisonderwijs hebben we als college ingestemd met de huur voor 5 jaar van 4 noodlokalen ten behoeve de basisschool De Dukdalf bij Beursplein 6 in Dronten West.
Het huurbedrag wordt opgebracht door de beide kinderopvangorganisaties en stichting Ante (het schoolbestuur van de Dukdalf). Wij stellen u voor de éénmalige plaatsingskosten en kosten voor grondwerk, leidingen en andere infra werkzaamheden, in totaal een bedrag van € 108.500, éénmalig te onttrekken aan de algemene reserve van de gemeente Dronten.

Dotatie bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen ten behoeve van zwembad Overboord (€ 56.103 incidenteel, nadeel)

Sinds 2002 bestaat de bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen. Het saldo van deze bestemmingsreserve is op 1 januari 2020 € 13.897. Doordat een aantal saneringen duurder uit zijn gevallen dan was ingeschat is er onvoldoende reserve om de verwijdering bij de sloop van zwembad Overboord te kunnen dekken. Voor de verwijdering van de asbest in zwembad Overboord is € 70.000 benodigd. Dit betekent een aanvulling van de reserve met € 56.103.
In het voorjaar van 2020 is een nulmeting gestart van de gemeentelijke gebouwen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch. Mocht het nodig zijn om de bestemmingsreserve verder aan te vullen aan de hand van deze nulmeting, dat zullen wij deze in de nieuw op te stellen nota reserves en voorzieningen meenemen. De planning is om deze nota in november 2020 aan de raad aan te bieden.

Onttrekking aan reserve asbestverwijdering zwembad Overboord (€ 70.000 incidenteel ten laste van bestemmingsreserve)

Het Aat de Jonge zwembad is gerealiseerd, onderdeel van de bouw van het nieuwe zwembad is de sloop van het bestaande zwembad Overboord. Hierin is asbest verwerkt dat verwijderd moet worden. De kosten van deze verwijdering betreffen € 70.000 welke zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf

108.500

Dotatie bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen

-56.103

Onttrekking aan reserve voor asbestverwijdering zwembad Overboord

70.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

122.397

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.10

122.397

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41