Voortgangsrapportage 2020

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Programmabegroting 2020: Programmaleiding Omgevingswet en implementatie

In 2020 is in volle vaart gewerkt aan de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. De (werkgroep van) de raad, het college en de organisatie werken hierbij nauw samen.

Op 7 januari 2020 startten we met een bijeenkomst met vele genodigden om samen de leidende principes en vertrekpunten vast te stellen die nodig zijn voor de bouw van het Omgevingswetstelsel. Uiteindelijk heeft de raad de volgende leidende principes in april 2020 vastgesteld:

  • vertrouwen;
  • ruimte geven;
  • draagkracht samenleving;
  • vernieuwend;
  • verantwoordelijkheid.

In 2020 is alle benodigde software aangeschaft die we nodig hebben met de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en zijn we aangesloten op de pré-omgeving van het landelijke DSO. We zijn inmiddels aan het oefenen met de diverse applicaties, om zodoende ook verder inzicht te krijgen in wat dit vraagt van onze medewerkers. We bereiden ons voor op de grote klus om tot één Omgevingsplan te komen met al onze regels voor de fysieke leefomgeving. We zijn gestart met het traject om tot een visie op de leefomgeving te komen, samen met het Sociaal Domein. Ook het onderwerp participatie heeft onze volle aandacht. We bekijken welke competenties er straks nodig zijn bij medewerkers en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Daarvoor is een online trainingsprogramma aangeschaft. De coronatijd leert ons gelukkig dat een andere manier van werken soms heel snel doorgevoerd kan worden.

Onlangs is bekend geworden dat de datum van inwerkingtreding wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. We hebben de wens uitgesproken om niet te vertragen in de voorbereidingen, maar deze conform eerdere planningen uit te voeren. Hierdoor kunnen we meer tijd besteden aan het oefenen met de nieuwe werkwijzen. Ook geeft het ons meer tijd om verder inzicht te verkrijgen in de structurele financiële effecten van de Omgevingswet want hierover is, ook landelijk, nog veel onduidelijk.

Vanuit 2019 was een bedrag van € 194.894 overgeheveld naar 2020. Omdat we, ondanks uitstel van de wet, op hetzelfde tempo verder gaan met de voorbereidingen is er op dit moment geen reden om het budget van 2020 bij te stellen.

Programmabegroting 2020: Herontwikkeling Spelwijk

Aan dit onderdeel wordt in 2020 geen invulling gegeven. Het maakt onderdeel uit van de besluitvorming omtrent de Kaderbrief 2021.

Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid (krediet € 125.000 en € 5.000 structureel, nadeel)

Voor de ontwikkeling van Swifterbant Zuid is in 2018 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van realiseren van een structuurvisie voor het te ontwikkelen gebied. Voortbordurend op deze ontwikkeling is een aanvullend budget van
€ 125.000 benodigd ten behoeve van deze voorbereiding. Dit is onder andere benodigd voor het taxeren, het uitwerken van het bestemmingsplan en de planontwikkelings- kosten die gemaakt moeten worden voor de verdere ontwikkeling. Uiteindelijk worden deze kosten opgenomen in een door de raad vast te stellen grondexploitatie in het voorjaar van 2021.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Invoeringsbudget programma Omgevingswet € 180.000
Onlangs is bekend geworden dat de datum van inwerkingtreding wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. We hebben de wens uitgesproken om niet te vertragen in de voorbereidingen, maar deze conform eerdere planningen uit te voeren. Hierdoor kunnen we meer tijd besteden aan het oefenen met de nieuwe werkwijzen. Ook geeft het ons meer tijd om verder inzicht te verkrijgen in de structurele financiële effecten van de Omgevingswet want hierover is, ook landelijk, nog veel onduidelijk.

Onderzoek mogelijke herontwikkeling Spelwijk € 25.000
In januari is de raad per brief geïnformeerd. Dit voorjaar was een tweede fase van het  participatietraject voorzien om tot een voorstel te komen voor de Kadernota 2021. Door de corona-maatregelen is het participatieproces dit voorjaar niet afgerond. Dit wordt in het najaar 2020 uiterlijk voorjaar 2021 weer opgepakt, zo mogelijk in combinatie met de planvorming voor de herinrichting Biddingweg. De raad zal over het vervolgproces Spelwijk via een raadsinformatiebrief in het derde kwartaal 2020 nader worden geïnformeerd. In de Kaderbrief 2021 is onder ambities /wensen / beleid wel een budget opgenomen voor de uitvoering in 2021. Besluitvorming over het uitvoeringsbudget vindt plaats na de behandeling van de Programmabegroting 2021 dit najaar.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid *

-5.000

Totaal onderwerpen < 50.000

-5.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 8.1

-5.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41