Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Begeleide participatie

Integratie Uitkering Participatie Wet Sociale Werkvoorziening (€ 74.881, structureel budgetneutraal)

De WSW wordt voor de gemeente Dronten uitgevoerd door Impact.
De Integratie Uitkering Participatiewet WSW is bij de meicirculaire 2020 verhoogd. Deze verhoging is budgettair neutraal verwerkt (zie raadsinformatiebrief meicirculaire U20.004665). Deze Integratie Uitkering is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van het aantal medewerkers in WSW dienstverband (SE) van het voorgaande jaar (2019) en de inschatting van het aantal medewerkers dat in WSW dienstverband werkzaam zal zijn naar de komende jaren. Daarnaast is de rijksbijdrage per SE verhoogd van € 25.905 in 2019 naar € 27.016 in 2020. Dit betrof de compensatie voor de stijgende lonen om zo de hogere werkgeverslasten te compenseren.
De Integratie Uitkering maakt deel uit van de vergoeding aan Impact. Mutaties in deze uitkering worden afgerekend met Impact en daarom verwerkt als lasten in de begroting.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Meicirculaire 2020  *

-74.881

Totaal onderwerpen >= 50.000

-74.881

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.4

-74.881

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41