Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

Programmabegroting 2020: Goede gezondheid en maatschappelijke participatie

Goede gezondheid en maatschappelijke participatie valt onder Themaplan participatie;
Vanaf 2017 zet de gemeente Dronten trajecten in die gericht zijn op het in beweging brengen van de klant. Deze trajecten worden ingezet voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gidsen zien dat deze klanten in relatief korte tijd grote stappen maken en het gevoel hebben dat ze weer meedoen. Één van de groepstrainingen gaat starten in september. Het streven is om deze training nog dit jaar af te ronden.

Index uitvoering werkdeel (€ 2.160 incidenteel, nadeel)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet
nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

ESF-subsidie n.a.v. deelname aan regionaal project aanpak werkloosheid € 52.800
Een tijdelijke detachering van één van de re-integratieconsulenten naar het regionaal Werkbedrijf Flevoland aangevuld met interne projecten maakte het nodig om tijdelijke vervanging te regelen voor de periode 4 de kwartaal 2019 t/m 2020. De detachering is inmiddels geëindigd maar inzet op een aantal interne projecten zal waar mogelijk voortgezet worden.  

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Meicirculaire 2020  *

-81.254

Totaal onderwerpen >= 50.000

-81.254

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-2.160

Totaal onderwerpen < 50.000

-2.160

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.5

-83.414

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41