Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Wijkteams

Programmabegroting 2020: Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal

De doelstelling Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal is onderdeel van het Themaplan opgroeien en opvoeden;
Om kinderen en jongeren optimaal te laten ontwikkelen is de verbinding met onderwijs en zorg cruciaal. Dat geldt ook om de groep kwetsbare jongeren beter op weg helpen om zelfstandig te wonen.
We hebben dan ook ingezet op woonstart (9 woonplekken met begeleiding), de tussenvoorziening in het Voortgezet Onderwijs (voorkoming schooluitval) en de versterking onderwijs en jeugdhulp Primair Onderwijs. Voor de voorschoolse periode is op basis van een verkennend onderzoek de voorlopige conclusie getrokken dat we naast de Beestenboel (dagbehandeling voor jonge kinderen) nog geen specifieke tussenvoorziening starten. We richten ons op versterking van het team Integrale Vroeghulp en de kinderopvang en verwachten daarmee de jonge kinderen goed te kunnen bedienen. De gemeente Dronten heeft een coalitie Kansrijke Start gevormd en ontvangt daarvoor 3 jaar middelen (€ 14.156 per jaar). De jeugdgezondheidszorg en verloskundigen dienen na de zomer een aanvraag voor de besteding daarvan in. De Europese aanbesteding voor de vrij toegankelijke jeugdhulp in de kinderopvang en de scholen is afgerond. De opdracht is gegund aan de huidige aanbieder Vitree. Vitree biedt al een aantal jaren de Sterk-producten aan in de kinderopvang en de scholen. Dit aanbod wordt zeer gewaardeerd. Met de tijdelijke middelen wordt extra formatie bekostigd, dat wordt ingezet in het primair onderwijs.

Onderwijsbegeleiding overbrengen naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd (€ 31.000 structureel, budgettair neutraal)

Het budget voor onderwijsbegeleiding is overgebracht naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd omdat hier o.a. de producten Sterk Voorschools, Sterk in de klas en Schoolmaatschappelijk Werk betaald worden en het daar beter bij aansluit.

Indexatie overeenkomst Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd (€ 19.022 structureel, dekking stelpost loon en prijsstijgingen)

In overeenkomst Preventie is voorzien in loon- en prijsindexatie. Voor 2020 is dit, conform de kadernota 2020, 1,9% over € 1.011.681.

Programmabegroting 2020: Uitbreiding beleidsformatie Wmo

Deze functie is per 1 juli 2020 ingevuld.

Programmabegroting 2020: Contractmanager zorgpartijen

Deze functie is per 1 juli 2020 structureel ingevuld.

Rijksvaccinatieprogramma € 30.000 naar taakveld 7.1

Voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma is door het Rijk € 83.000 structureel ter beschikking gesteld. Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wordt deze regeling uitgevoerd. Voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar voert GGD deze regeling uit. Het deel van het budget voor GGD zal daarom van taakveld 6.2 wijkteams naar taakveld 7.1 volksgezondheid worden omgezet.

Index Centrum Jeugd en Gezin (€ 19.155 incidenteel, nadeel)

Het budget Centrum Jeugd en Gezin wordt met € 19.155 geïndexeerd. De structurele lasten zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Aanpassing meicirculaire (€ 14.156 incidenteel, nadeel)

Deze mutatie is reeds toegelicht in de raadsinformatiebrief U20.004665.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Budget schoolbegeleiding van Onderwijs naar Jeugd *

-31.000

Indexatie Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd *

-19.022

Rijksvaccinatieprogramma *

30.000

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-33.311

Totaal onderwerpen < 50.000

-53.333

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.2

-53.333

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41