Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Programmabegroting 2020: Sociaal Domein algemeen, externe ontwikkelingen en monitoring: Inspelen op externe ontwikkelingen SD

We hebben de 5 themaplannen met maatschappelijke instellingen, inwoners en raad gerealiseerd. Deze plannen zij ons kader voor ons beleid en uitvoering binnen het sociaal domein. We hebben vastgelegd dat we innovatief willen blijven werken, dat we blijven inspelen op (externe) ontwikkelingen en dat we evaluatie en communicatie belangrijk vinden. In de collegeplanning 2019-2022 en begroting 2020 -2022 zijn hiervoor extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. Onderstaand verdeeld over de diverse taakvelden van programma 6 vind u de onderwerpen terug uit de begroting 2020 en wat we al gedaan hebben tot nu toe.

Het afgelopen half jaar hebben we themaplan overstijgend ingezet op het tot stand komen van de nieuwe verordening SD: In mei 2020 is de verordening sociaal domein door de raad vastgesteld. We richten ons nu op de verdere uitwerking van de verordening zoals het aanpassen van de nadere regels en het vernieuwen van de communicatiemiddelen naar de inwoners zoals brochures, website en formulieren.
De verder uitbouw van de Prestatiemonitor: Het verder verbeteren van het dashboard met de prestatie indicatoren sociaal domein. In de tweede helft van 2020 zullen we u hier meer van laten zien.Ook hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de huisvestigingsopgave met zorg. Companen voert een onderzoek uit naar de behoefte aan huisvesting met zorg in Dronten. In de tweede helft van 2020 zullen we u nader berichten over de resultaten.

Programmabegroting 2020: Herijking strategie Sociaal Domein

Evaluatie wordt uitgevoerd volgens planning in 2021.

Programmabegroting 2020: Problematische schulden oplossen

Voor het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden liggen de voor 2020 geplande activiteiten op koers. Een van de doelstellingen uit het themaplan is dat het aantal inwoners met problematische schulden afneemt. In 2020 zijn daarvoor de onderstaande activiteiten opgestart.
 
Het project Budgetbeheer op maat is opgestart;
Doel van dit project is onder andere:

  • Het bieden van een Passend aanbod van financiële ondersteuning, voor bijv. multiproblem gezinnen, waarbinnen op- en afgeschaald kan worden. met andere woorden een goede aansluiting bij de mogelijkheden van cliënten, waarbij de nadruk ligt op een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid.
  • Geen onnodige instroom in beschermingsbewind.


We zetten in op preventie en vroegsignalering (inzet stress sensitieve aanpak);
We hebben Trainingen vroegsignalering armoede, minimaregelingen en stress sensitieve aanpak georganiseerd. We hebben samen met diverse partijen en instellingen de coalitie armoede en schulden vorm gegeven.

Outreachend werken en inzet op de keten verslavingszorg en sluitende keten verslavingszorg/ outreachend werken;
Zowel in het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden als gezonde leefstijl zetten we samen met partners in op het bereiken en vinden van de diverse doelgroepen. Enerzijds de inwoners met schulden en anderzijds de inwoners met een verslaving. Tactus zorgt samen met de Meerpaal Welzijn voor een preventieve en outreachende aanpak van de verslavingszorg. Dit gebeurt onder meer door voorlichting op de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en door voorlichting aan ouders (de interactieve “helder uit” avonden in Biddinghuizen en Swifterbant). Verder trainen de medewerkers van Tactus de jongerenwerkers van de Meerpaal in het vroegtijdig signaleren en herkennen van dreigende verslavingsproblematiek bij jongeren. Om de kennis over schuldhulpverlening en bewindvoering te vergroten is er extra capaciteit  gecreëerd. Het resultaat hiervan is ondermeer een Uitvoeringsplan Project schuldhulpverlening 2019-2022. Hierover wordt u in de tweede helft van 2020 nader geïnformeerd.

De taak van de gemeente wordt met ingang van 2021 op het gebied van problematische schulden uitgebreid. Naast het geven van hulp bij problematische schulden als een inwoner daar zelf om komt vragen, moet de gemeente ook hulp bieden bij signalen van bepaalde schuldeisers over betalingsachterstand. We zetten hiervoor extra capaciteit in (zie ook dit programma onder paragraaf 2.3 inkomensregelingen / overhevelingen Vroegsignalering van Schulden)

Effecten coronacrisis;
Het risico op overschrijving van budgetten is groot. Het NVVK verwacht een sterke stijging vanwege de coronacrises, van minimaal 30%, van hulpvragen door mensen met schulden.
De incidentele nadelen zijn op dit moment nog niet te voorzien.

Programmabegroting 2020: Iedereen doet mee

Een andere doelstelling van het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden is dat iedereen mee kan doen. Hiervoor stimuleren en faciliteren we activiteiten en coalities in 2020 die dit bevorderen:

  • Coalitie tegen eenzaamheid; Ondersteuning van de coalitie ZamenEen in het tegengaan van eenzaamheid in Dronten. Inmiddels zijn bijna 60 partners uit de samenleving van Dronten lid van de coalitie en worden er vele initiatieven en interventies door de aangesloten partners aangeboden.
  • Mantelkring: ondersteunen van mantelzorgers door het aanbieden van activiteiten en aandacht geven zodat de kans op overbelasting van de mantelzorgers kleiner wordt.
  • Vraag Elkaar; het aanbieden van verschillende activiteiten die zorgen dat mensen verbonden worden waaruit vriendschappen ontstaan. Zodat mensen ervaren er weer toe te doen en waarmee eenzaamheid tegen wordt gegaan.
  • Voedselbank; De voedselbank biedt voedselhulp aan de inwoners van onze gemeente. De voedselbank maakt elke week omstreeks 145 voedselpakketten klaar voor mensen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Op dit moment zijn er ruim 100 vrijwilligers bij de voedselbank actief. 
  • De Kans (Meerpaal). De Kans is de ontmoetingsplek in Biddinghuizen. De Kans maakt onderdeel uit van De Meerpaal Welzijn en de subsidie wordt gebruikt om binnen de Kans mensen samen te laten komen en activiteiten en ondersteuning te bieden.
  • Een groot aantal inwoners is afhankelijk van mantelzorg. Het mantelzorgcompliment wordt steeds vaker aangevraagd en ook de besteding van het compliment is nagenoeg 100%. Naast het compliment wordt er met Lelystad afgestemd of er een samenwerking gestart kan worden ten aanzien van het Respijthuis Lelystad. Op die wijze wordt er ook een respijt mogelijkheid voor inwoners uit Dronten gecreëerd.

Er worden dit jaar nieuwe afspraken gemaakt met de organisatie Lang zult u wonen om bewustwording te creëren over de mogelijkheden om op een goede en verantwoorde wijze in eigen huis te kunnen wonen.

Programmabegroting 2020: voortgang Amendement Steunpunt vrijwilligers

Samen met het vrijwilligerspunt Matchpoint van de Meerpaal Welzijn en anders vrijwilligersorganisaties wordt de laatste hand gelegd op een gecombineerde aanpak om vrijwilligers te werven, te behouden en onderling warm door te kunnen geleiden. Tevens is een aanbod van cursussen voor vrijwilligers opgezet die onder meer ingezet wordt bij het tegen gaan van eenzaamheid.

Programmabegroting 2020: voortgang Motie Aandacht voor ondervoeding bij ouderen

Er is geïnventariseerd wat het aanbod op gebied van ouderen en voeding is binnen de gemeente Dronten. De gemeente Dronten heeft zich inmiddels aangesloten bij het pact ouderzorg. Er volgt in het najaar van 2020 nog een raadsinformatiebrief over dit onderwerp.

Tussentijdse ontwikkeling door corona inzake Toezicht en handhaving kinderopvang

Het college van B&W is op grond van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang die in de gemeente Dronten worden aangeboden. Het is een wettelijke verplichting dat alle locaties voor kinderopvang jaarlijks worden geïnspecteerd aan de hand van de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de Wet kinderopvang. Voor het uitvoeren van het toezicht is het college verplicht de GGD als toezichthouder aan te wijzen. De gemeente legt over de uitvoering van deze taken jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.

Door de coronacrisis heeft de toezicht stil gelegen. Per 1 juni gaat de GGD weer starten met het uitvoeren van inspecties op de kinderopvang. Het is echter niet mogelijk om de gemiste 3 maanden qua inspecties in te halen, wat betekent dat we dit jaar niet aan onze wettelijke verplichting om alle locaties te inspecteren kunnen voldoen. Gezien het feit dit door overmacht is ontstaan is niet de verwachten dat dit de gemeente wordt aangerekend.

Gekozen is om ‘groene’ locaties vooralsnog niet te inspecteren (groene locaties voldeden in de afgelopen jaren altijd aan de eisen). Voor deze locaties wordt een zelfscan ontwikkeld. De prioriteit ligt bij de overige locaties, onderzoeken voor registratie en nadere onderzoeken.

Loon- en prijsstijgingen peuteropvang en VVE kinderopvang Dronten (€ 7.077 structureel, nadeel)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet
nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

Loon- en prijsstijgingen Algemene voorziening Wmo (€ 842 incidenteel, nadeel)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet
nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

Loon- en prijsstijgingen Maatschappelijke dienstverlening Flevoland (€ 10.238 incidenteel, nadeel)

Het budget maatschappelijke dienstverlening Flevoland wordt met € 10.238 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Statushouders € 178.200
De overgehevelde middelen worden onder andere aangewend voor (maatschappelijke) begeleiding, uitvoering van het Participatieverklaringstraject, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA), extra taalscholing o.a. ‘intensief taaltraject’ bij Impact gegeven door Totaal onderwijs en Flevotaal, Tevens verzorgt Impact schakelprogramma’s gericht op arbeidsinschakeling. Daarnaast worden de middelen ook aangewend om voor te sorteren op de nieuwe Wet inburgering, invoeringsdatum 1 juli 2021.

Overheveling IBP middelen; project innovatie € 15.000
Een tijdelijke detachering van één van de re-integratieconsulenten naar het regionaal Werkbedrijf Flevoland aangevuld met interne projecten maakte het nodig om tijdelijke vervanging te regelen voor de periode 4 de kwartaal 2019 t/m 2020. De detachering is inmiddels geëindigd maar inzet op een aantal interne projecten zal waar mogelijk voortgezet worden.   

Uitvoering strategie Sociaal domein (Inzet IBP gelden 2019) € 110.000
We hebben ingezet op ondersteuning en de doorontwikkeling van de nieuwe route en ondersteuning op gebied van communicatie. Extern juridisch en inhoudelijk deskundigen ondersteunen bij opstelling en uitvoering van de nieuwe route.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Meicirculaire 2020

-210.981

Totaal onderwerpen >= 50.000

-210.981

Loon- en prijsstijgingen 2020 peuteropvang en VVE kinderopvang *

-7.077

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-11.080

Totaal onderwerpen < 50.000

-18.157

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.1

-229.138

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41