Voortgangsrapportage 2020

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

Rijksvaccinatieprogramma € 30.000 structureel, voordeel van taakveld 6.2

Voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma is door het Rijk € 83.000 structureel ter beschikking gesteld. Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wordt deze regeling uitgevoerd. Voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar voert GGD deze regeling uit. Het deel van het budget voor GGD zal daarom van taakveld 6.2 naar taakveld 7.1 worden omgezet.

Ondanks de Corona-inzet door de GGD is de verwachting dat het gehele Rijksvaccinatieprogramma van 2020 uitgevoerd kan worden.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

'Project AED’s dekkend netwerk' € 26.000
In samenwerking met de Universiteit van Twente is er het afgelopen jaar onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Dit onderzoek liet zien dat er gewerkt moet gaan worden met een aantal variabelen om zo een optimale alarmeringsstraal te bepalen. Er wordt uitgegaan van de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij vijf burgerhulpverleners en twee AED’s zo snel mogelijk ter plaatse zijn.

De alarmeringsstraal is per mei 2020 vastgesteld op basis van:

  1. Maximale straal van 2 km.
  2. Het aantal burgerhulpverleners binnen een gebied (maximaal 100)
  3. Het aantal AED’s binnen een gebied (maximaal 3)

Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. De oude alarmeringsstraal gaf vooral in buitengebieden problemen. Hier zijn in deze straal niet overal voldoende burgerhulpverleners en AED’s beschikbaar.
Nu de nieuwe alarmeringsstraal bekend is kan een aanvang gemaakt worden met het dekkend krijgen van het buitengebied van Dronten.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Rijksvaccinatieprogramma *

-30.000

Totaal onderwerpen < 50.000

-30.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 7.1

-30.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41