Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Geëscaleerde zorg 18+

Begeleid wonen (€ 598.000 budgetneutraal)

Het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 is op 27 februari 2020 vastgesteld. In de andere Flevolandse gemeenten zal de besluitvorming voor het zomerreces zijn afgerond. Daarmee is er regionaal overeenstemming over het lokaal basis aanbod en welke voorzieningen regionaal zullen worden georganiseerd en gefinancierd. Vanwege de corona situatie heeft de besluitvorming enige vertraging op gelopen en dit geldt ook voor de uitvoering van lopende projecten en voor nieuwe initiatieven. Het project Vroegsignalering van schulden start vanaf juni 2020. Het project in samenwerking met Windesheim rond het versterken van draagkracht in de wijk, loopt vertraging op maar wordt vanaf juni/juli weer geïntensiveerd. De training van ervaringsdeskundigen GGZ is vanwege corona in aangepaste vorm gestart en loopt eveneens enige vertraging op. We zijn in gesprek met het maatschappelijk veld over mogelijkheden om inwoners met psychiatrische problematiek die wachten op GGZ behandeling met een specifiek welzijnsaanbod te helpen. Er zijn al geruime tijd signalen dat de GGZ  inloopvoorziening Leeuwen’art te klein behuisd is.

Over al deze onderwerpen zijn we in gesprek en deze projecten passen mogelijk binnen de bestedingsruimte van het overschot Beschermd Wonen dat wij vanuit het regiobudget sociaal domein Flevoland ontvangen. De verwachting is dat wij in 2020 € 598.000 zullen ontvangen als gevolg van de eindafrekening over het jaar 2019. Eind van dit jaar zullen wij u nader  informeren over het totaalbudget en de besteding t.b.v. de doelgroep Zorglandschap Wmo.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Totaal onderwerpen < 50.000

-

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.81

-

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41