Voortgangsrapportage 2020

Programma 6. Sociaal domein

Maatwerkdienstverlening 18-

Loon- en prijsstijgingen ondersteuning lokaal (€ 125.322 incidenteel, nadeel)

Het budget ondersteuning lokaal wordt met € 125.322 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Besparingen jeugdhulp lokaal

De besparingsopdracht voor de vormen van lokaal ingekochte hulp die voor 2020 is verwerkt in de begroting is 541.000. In de concept jaarrekening 2019 zien we ten opzichte van de begroting 2019 met name een overschrijding op de posten begeleiding en behandeling/behandeling jeugd-GGZ Zorg in Natura. In de prognoses 2020 (stand april 2020) nemen de uitgaven begeleiding en behandeling ten opzichte van 2019 licht af. De uitgaven dalen nog niet tot het gewenste niveau.  
De verwachte overschrijding is grotendeels op te vangen binnen het totaalbudget dat voor jeugdhulp beschikbaar is voor 2020.

Loon- en prijsstijgingen regionale jeugdhulp 2020 e.v. (€ 87.400 in 2020 en structureel € 74.700 vanaf 2021, dekking stelpost loon- en prijsstijgingen)

De begroting van de Aankoopcentrale Almere (Regionale Jeugdhulp) voor Jeugdhulp met Verblijf is geïndexeerd met 2,28% conform de regionale afspraken.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Indexatie Regionale Jeugdhulp *

-87.400

Loon- en prijsstijgingen 2020

-125.322

Totaal onderwerpen >= 50.000

-212.722

Meicirculaire 2020  *

-17.543

Totaal onderwerpen < 50.000

-17.543

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 6.72

-230.265

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41