Voortgangsrapportage 2020

Programma 3. Economie

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Prognose resultaat grondverkopen bedrijventerreinen 2020

De ontwikkelingen in de grondexploitaties en het geprognosticeerde resultaat zijn nader toegelicht bij het taakveld 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen).

Grondverkoop voor realisatie woonzorg gebouw Vierlander (€ 355.636 incidenteel, voordeel)

De gemeente is gevraagd in te stemmen met een nieuwe uitbreidingslocatie in Dronten voor de JP v/d Bent Stichting. Het gebouw betreft 20 appartementen in het kader van extramurale zorg. Omdat voor deze locatie geen actieve grondexploitatie aanwezig is, komt deze verkoop volledig ten gunste van de Algemene Dienst.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Grondverkoop voor realisatie woonzorg gebouw Vierlander

355.636

Totaal onderwerpen >= 50.000

355.636

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 3.2

355.636

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41