Voortgangsrapportage 2020

Programma 3. Economie

Economische ontwikkeling

Programmabegroting 2020: Bijdrage Regio Zwolle Human Capital Agenda

De Regiodeal Regio Zwolle is toegekend voor onder andere de Human Capital Agenda. We zetten nu in op een korte termijnactie (rechtstreeks benaderen van bedrijven) en een plan voor de langere termijn dat samen met de SEA-groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt en het bedrijfsleven ontwikkeld wordt. Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt snel veranderd hetgeen bewijst dat flexibiliteit nodig is. Het beschikbare ontwikkelfonds wordt hier ook op aangepast en geldt zowel voor ondernemers als werknemers en werkzoekenden.

Programmabegroting 2020: Uitwerking Retailvisie

De actieplannen zijn opgesteld als uitvoering van de Retailvisie. Deze zijn in juni door het college aan de gemeenteraad aangeboden. De financiële kaders maken onderdeel uit van de besluitvorming omtrent de Kaderbrief 2021 en de begroting.

Programmabegroting 2020: Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme

In de afgelopen periode is een nieuwe fietsknooppuntenkaart ontwikkeld. Deze is naar verwachting in Q4 beschikbaar. In de afgelopen periode is samen met de ondernemers gewerkt aan een toeristisch magazine. Deze wordt zowel in printversie als in digitale vorm beschikbaar.

Programmabegroting 2020: Nieuwe Natuur

Het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Natuur Oostkant heeft ter inzage gelegen. De deelnemers hebben van de provincie een grondaanbieding gekregen. De gemeente is mede ondertekenaar voor de koopovereenkomsten tussen de provincie en de deelnemers. De uitvoeringsovereenkomsten zijn door de deelnemers eenzijdig ondertekend. De uitvoeringsovereenkomsten en de koopovereenkomsten zijn door het college vastgesteld. De grond kan dan in het vierde kwartaal van 2020 aan de deelnemers geleverd worden, waarna zij, voor zo ver passend in het huidige bestemmingsplan, kunnen starten met de aanleg van de Nieuwe Natuur. Met de provincie en Staatsbosbeheer wordt in dit project nauw samengewerkt.

Programmabegroting 2020: Van Eiland naar Wijland

Aan dit onderdeel wordt in 2020 in financiële zin geen invulling gegeven.
In samenspraak met de Aeres Hogeschool is in 2020 een samenwerkingsagenda opgesteld. Hierin staat opgenomen welke maatregelen bijdragen aan het versterken van de kernkwaliteiten van het gebied. Op basis van de samenwerkingsagenda is bij de Kaderbrief 2021 voorgesteld in 2021 te investeren in het openbaar gebied op en rondom het campusterrein. Hierbij wordt voorgesteld om te investeren in de volgende maatregelen: voetpad, drempels en enkele weg aanpassingen langs De Drieslag/ Agripark-Oost en een aanpassing van de verbinding voor voetgangers en fietsers richting de Lage Vaart.

Programmabegroting 2020: Motie Tulpenroute

De provincie Flevoland financiert een opdracht om te komen tot een professionaliseringsslag bij de Stichting Tulpenroute Flevoland.

Programmabegroting 2020: Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is onderdeel van de actieplannen voor de drie dorpskernen. Voor de bedrijventerreinen onderzoeken we het draagvlak onder de bedrijven.

Programmabegroting 2020: MKB-vriendelijke gemeente

We zullen dit jaar meedoen aan het onderzoek naar de MKB-vriendelijkheid van onze gemeente. Samen met de ondernemersvereniging OVDD zullen we ondernemers oproepen om deel te nemen. Het onderzoek vindt in het najaar plaats.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Economische Ontwikkeling Algemeen € 80.000
Het budget wordt deels benut ter voorbereiding van de herijking van de huidige Sociaal Economische Visie waar we dit najaar mee starten. Daarnaast zullen we meedoen met het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente, georganiseerd door MKB-Nederland. Verder is er een campagne opgezet om zoveel mogelijk ondernemers uit onze gemeente bekend te laten én aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van het Ontwikkelfonds dat voortkomt uit de Human Capital Agenda.

Sociaal Economische Visie – Eventkalender 2020 onderdeel acquisitie € 25.000
De eventkalender geeft richting aan de activiteiten op het gebied van acquisitie en gebiedspromotie voor wat betreft beurzen en evenementen. Er wordt gekeken om aansluiting te vinden bij digitale variant van een eventkalender.
De coronacrisis heeft tot gevolg dat deze activiteiten veelal afgelast worden. Naar verwachting zullen er op deze post minder uitgaven gedaan worden.

Economische Ontwikkeling Oostkant Dronten strandenbeleid € 55.000, nieuwe natuur € 35.000 en uitvoeringsagenda € 50.000
Strandenbeleid
De opdracht ontwikkeling strandenbeleid wordt door een externe partij uitgevoerd. Het budget wordt ingezet voor de inhuur van een projectleider en de organisatie van bijeenkomsten. In het najaar wordt de raadsbehandeling van het strandenbeleid verwacht.

Nieuwe Natuur
In 2018 is een realisatieovereenkomst met de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer getekend om ca. 70ha Nieuwe Natuur te realiseren. Het proces loopt met de verschillende deelnemers gestaag door en wordt vanwege de complexiteit ervan begeleid door o.a. inzet van externe expertise.

Gebiedsagenda
Vanuit de gebiedsagenda wordt samen met partners gewerkt aan opgaven die spelen in het gebied. Het budget wordt gebruikt voor het aanjagen en stimuleren van projecten om gezamenlijke ambities met partners waar te maken.

Economische Ontwikkeling Bestuursopdracht retailvisie € 25.000
Het budget is gebruikt voor het opstellen van de centrumactieplannen. Voor de projectleiding (proces en inhoud) is een externe projectleider ingehuurd. De plannen zijn ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is conform bestuursopdracht Retailvisie.

Vitale Centra, Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten-Zuid actieplan centrum € 65.000
De actieplannen zijn opgesteld. In de uitvoering van de actieplannen krijgen Swifterbant en Biddinghuizen prioriteit met al doel om de vitaliteit van de centra te vergroten. Een deel van het budget is gebruik voor het bekostigen van het opstellen van de actieplannen. Met het andere deel van het budget zullen de eerste acties uit de centrumactieplannen worden uitgevoerd.

Economische Ontwikkeling Agrofood € 25.000
We werken aan een actieplan Agrofood, dit is een verdere uitwerking van de notitie Agrofood-fields, in combinatie met de uitkomsten van een aantal brainstormsessies die we met betrokkenen uit deze sector hebben gehad. Het budget wordt benut voor het uitwerken van dit actieplan. Verder wordt het budget ingezet voor activiteiten in de sector, zoals bijvoorbeeld de Dutch food week in oktober.

Cofinanciering LEADER € 400.000
Uitvoering verloopt conform planning.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-40.000

Totaal onderwerpen < 50.000

-40.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 3.1

-40.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41