Voortgangsrapportage 2020

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programmabegroting 2020: Ontwikkeling Strandbeleid

Aan dit onderdeel wordt in 2020 in financiële zin geen invulling gegeven. De aanpassing is eveneens verwerkt in de Kaderbrief 2021.

Programmabegroting 2020: Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme

Dit onderdeel wordt overgezet en nader toegelicht op taakveld 3.1 Economische ontwikkeling .

Loon- en prijsstijgingen de Meerpaal (€ 83.000 incidenteel, nadeel)

Het budget de Meerpaal wordt met € 83.000 geïndexeerd. De structurele lasten zijn in de kaderbrief als autonome ontwikkelingen meegenomen in het meerjarensaldo en zullen in de begroting 2021-2024 worden opgenomen.

Stimuleringsprijs amateurkunst (€ 5.000 structureel, nadeel)

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel “stimuleringsprijs amateurkunst”. Dit betekent dat met ingang van 2020 een extra subsidie van € 5.000 naar De Meerpaal gaat voor het uitvoeren van de stimuleringsprijs.

Voortgang bouw MFG2 Biddinghuizen

Met de bouw van het MFG2 Biddinghuizen is gestart. De bouw is aangevangen met de verbouwing van de kerk (voormalig Katholieke kerkdeel). Tot de oplevering maken de kerken gebruik van het voormalig PGB gedeelte. Na oplevering van de kerk (medio 2020) kan met de sloop van het voorhuis en de nieuwbouw van het MFG worden begonnen. De oplevering wordt in maart 2021 verwacht.

Voortgang bouw MFC Swifterbant

Er wordt op dit moment gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp, ter voorbereiding op de aanbesteding. Met toekomstige gebruikers van het MFC is overeenstemming over de indeling en de gebruikersplanning. Het voorlopig ontwerp en bijbehorende kostenraming worden in september afgerond.

Het definitief ontwerp inclusief bijbehorende kostenraming zal naar verwachting in oktober 2020 worden opgeleverd. De uitvoering zal dan na de aanbesteding kunnen starten in februari 2021. De oplevering zal naar verwachting in maart 2022 zijn. Deze planning is twee a drie maanden later dan de oorspronkelijke planning. Dit is deels te wijten aan COVID-19 maar wordt ook veroorzaakt door de eisen/wensen aan duurzaamheid en daarmee samenhangende kosten versus de huurprijs die is gemaximaliseerd. Dit vraagt meer aandacht in de technische uitwerking van het integrale ontwerp.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Loon- en prijsstijgingen 2020

-83.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-83.000

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

35.000

Totaal onderwerpen < 50.000

35.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.7

-48.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41