Voortgangsrapportage 2020

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Programmabegroting 2020: Onderhoud kunst in de openbare ruimte

De kunst in de openbare ruimte van de gemeente Dronten wordt regelmatig onderhouden. Hiervoor bestaat een beheerplan. Het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Na een meervoudig onderhandse aanbesteding is het onderhoud voor de periode 2020 t/m 2023 gegund aan het bedrijf Kunstwacht.

Programmabegroting 2020: Motie kunstwerken Cyril Lixenberg

In de raadsvergadering van 24 juli 2019 is een motie aangenomen over het nagelaten werk van de kunstenaar Cyril Lixenberg. De motie vraagt het college om te onderzoeken of het mogelijk is om met het nagelaten werk een expositie in te richten in de gemeente Dronten. Een belangrijk deel van het nagelaten werk is opgeslagen in Dronten. Eind 2019 is overleg gestart met de erven Lixenberg. De erven willen meewerken aan een expositie. Er is aan een extern bureau gevraagd om de mogelijkheden en de kosten te onderzoeken. Door de coronacrisis is verdere uitwerking van de plannen vertraagd.

Programmabegroting 2020: Motie Stimuleringsprijs amateurkunst

Bij de behandeling van de Kadernota 2020 in de vergadering van 4 juli 2019 heeft de raad een motie aangenomen over een stimuleringsprijs amateurkunst. De motie vraagt het college om met een voorstel te komen voor een stimuleringsprijs amateurkunst in de gemeente Dronten. Het college heeft aan De Meerpaal gevraagd om ideeën te ontwikkelen voor de stimuleringsprijs. In de raadsvergadering van 27 februari 2020 is het voorstel voor een stimuleringsprijs amateurkunst behandeld (zie het raadsvoorstel met nummer B19.002807). Het wordt een tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor drie verschillende categorieën amateurkunst. De uitvoering is in handen van De Meerpaal. Hiervoor wordt de subsidie aan De Meerpaal met ingang van het jaar 2020 met € 5.000 per jaar verhoogd. De eerste prijsuitreiking zal plaatsvinden in 2021.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Maatschappelijk Fonds € 5.525
Het Maatschappelijk Fonds van de gemeente Dronten startte in 2013 met een budget van € 50.000. Bijdragen uit het fonds waren mogelijk voor vrijwilligersorganisaties met onvoldoende eigen middelen voor een noodzakelijke, eenmalige uitgave. Per aanvrager kon maximaal € 5.000 subsidie worden verleend.
In het jaar 2020 zijn twee subsidies Maatschappelijk Fonds verstrekt. Hierdoor is het Maatschappelijk Fonds nu volledig uitgeput. De raad is hierover geïnformeerd via  raadsinformatiebrief nummer U20.003339.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.3

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41