Voortgangsrapportage 2020

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodaties

Programmabegroting 2020: Motie De Alk Biddinghuizen

Naar aanleiding van de motie is door adviesbureau Andres CS nader onderzoek uitgevoerd. Door genoemd bureau zijn in samenspraak met Dorpsbelangen Biddinghuizen twee scenario's uitgewerkt. Deze scenario's zijn op 14 mei 2020 in de raadscommissie besproken. De raad heeft aangegeven dat beide scenario's in financiële zin verder uitgewerkt moeten worden. De verwachting is dat in het derde kwartaal van dit jaar een voorstel aan de raad kan worden voorgelegd.  

Asbestverwijdering zwembad Overboord (€ 70.000 incidenteel ten laste van bestemmingsreserve)

Het Aat de Jonge zwembad is gerealiseerd, onderdeel van de bouw van het nieuwe zwembad is de sloop van het bestaande zwembad Overboord. Hierin is asbest verwerkt dat verwijderd moet worden. De kosten van deze verwijdering betreffen € 70.000 welke zullen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen.

Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal (krediet € - 27.625 structurele kapitaallasten € 3.246 structureel, voordeel vanaf 2021)

Bij de vervanging van de kunstgrasmat bij de korfbal is niet het totaal beschikbaar gestelde investeringskrediet benodigd. Dit komt doordat er tegenwoordig andere afmetingseisen aan de korfbalvelden worden gesteld (kleiner veld), waardoor er minder kunstgras aangelegd hoeft te worden.

Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta (krediet € 33.150 structurele kapitaallasten € 3.895 structureel, nadeel vanaf 2021)

Na het verwijderen van de rubberlaag van de rondbaan van de atletiek is gebleken dat de onderliggende asfaltlaag gebreken vertoonde en niet egaal genoeg was afgewerkt. Hierdoor hebben er aanvullende werkzaamheden plaats moeten vinden om daarmee te kunnen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voor goedkeuring van de nieuwe rondbaan door de atletiekunie.

Hogere huurinkomsten Buitensport (€ 2.987 structureel, voordeel)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet
nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport (€ 9.738 structureel, nadeel)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet
nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

SPUK-effect beheer en onderhoud sportvelden (€ 4.054 structureel, nadeel)

Deze mutatie valt onder de rapportagegrens van € 10.000. Deze mutaties worden niet
nader in het document toegelicht, maar zijn opgenomen in de bijlage.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Zwembad Overboord en buitenbaden Biddinghuizen en Swifterbant € 210.000
Het nog resterende bedrag is nodig om de realisatie van het nieuwe Aat de Jonge zwembad af te ronden. Denk hierbij met name aan het ontwerp en de inrichting van de buitenruimte. De realisatie van het Aat de Jonge Zwembad is binnen toegekend budget gerealiseerd. Verder wordt er in 2020 in overleg met Dorpsbelangen Biddinghuizen en Dorpsbelangen Swifterbant gewerkt aan de planontwikkeling met betrekking tot de twee buitenbaden. Hiervoor worden advies- en onderzoekskosten gemaakt. Met betrekking tot Zwembad De Alk loop er nog een gerechtelijke procedure tegen de niet toekenning van een subsidieaanvraag bij GS Flevoland.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Onttrekking aan reserve voor asbestverwijdering zwembad Overboord

-70.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-70.000

Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal *

-

Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta *

-

Hogere huurinkomsten Buitensport  *

2.987

Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport *

-9.738

SPUK-effect beheer en onderhoud sportvelden *

-4.054

Totaal onderwerpen < 50.000

-10.805

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.2

-80.805

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41