Voortgangsrapportage 2020

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

Programmabegroting 2020: Motorische basisvaardigheden

De buurtsportcoaches in dienst bij de Meerpaal zijn het schooljaar 2019 - 2020 gestart met het onderzoek naar de motorische ontwikkelingen bij leerlingen in het primair onderwijs. Inmiddels zijn alle basisscholen in Biddinghuizen en Swifterbant bezocht. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zijn getest. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden passende interventies voor de kinderen in de beide buitendorpen ontwikkeld. Als gevolg van de coronacrisis heeft het project enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat in de loop van het komende schooljaar wordt gestart met in onderzoek op de basisscholen in Dronten.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Meicirculaire 2020  *

-1.250

Totaal onderwerpen < 50.000

-1.250

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 5.1

-1.250

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41