Voortgangsrapportage 2020

Programma 4. Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Programmabegroting 2020: Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer-/werkplekken

Met de regionale werkgroep Praktijkleren, Impact en de Praktijkschool wordt gekeken of praktijkleren met een praktijkverklaring ingezet kan worden in Dronten. Zonder startkwalificatie zijn werkzoekenden en werknemers kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het voor sommigen (nog) niet haalbaar om een MBO-diploma of MBO-certificaat te halen. De praktijkverklaring biedt mogelijkheden voor deze groep om in de praktijk opgedane kennis en vaardigheden inzichtelijk te maken. Doordat de praktijkverklaring wordt herkend door bedrijven en brancheorganisaties biedt deze meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Passend onderwijs

Er gaan verhoudingsgewijs veel Drontense jongeren naar het (voorgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingspartners uit de gehele keten van voorschools tot en met voortgezet (speciaal) onderwijs, jeugdgezondheidszorg en (preventieve) jeugdhulp hebben met elkaar uitgesproken de ambitie na te streven om veel meer kinderen dan nu het geval is binnen de reguliere voorzieningen te houden. Het bijzondere aan dit programma is het grote aantal deelnemers uit de gehele keten van onderwijs en jeugd, dat zich committeert aan deze ambitie.

Onderwijsbegeleiding overbrengen naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd (€ 31.000 structureel, budgettair neutraal)

Het budget voor onderwijsbegeleiding is overgebracht naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd omdat hier o.a. de producten Sterk Voorschools, Sterk in de klas en Schoolmaatschappelijk Werk betaald worden en het daar beter bij aansluit.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Budget schoolbegeleiding van Onderwijs naar Jeugd *

31.000

Totaal onderwerpen < 50.000

31.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 4.3

31.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41