Voortgangsrapportage 2020

Programma 4. Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Programmabegroting 2020: Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant

In de tweede helft van dit kalenderjaar zal in goed overleg met de 3 schoolbesturen worden gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de huisvesting van het primair onderwijs in Swifterbant. Uiteraard zal hierbij rekening worden gehouden met de financiële herijking van het huidige accommodatiebeleid, zoals dit in de kaderbrief voor de begroting 2021 is verwoord.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Nieuwbouw praktijkschool € 26.000
In 2019 is door de gemeente, Almere College en OFW een begin gemaakt met de ontwikkeling van een gemeenschappelijk gebouw voor de praktijkschool en 60 woningen voor jongeren uit een gemengde doelgroep. De gemeente en beide organisaties hebben dit projectmatig ingevuld, waarbij de gemeente in eerste instantie de regie voert en hiervoor een projectleider heeft aangesteld. In de eerste helft van 2020 zijn de Programma's van Eisen voor dit gebouw gereedgekomen. Daarmee is ook inzicht verkregen in de benodigde investering. In de kaderbrief voor de begroting 2021 is aandacht besteed aan de dekking voor deze investering. In de tweede helft van dit kalenderjaar zal een bouwkrediet aan uw raad worden voorgelegd.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 4.2

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41