Voortgangsrapportage 2020

Programma 1. Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Programmabegroting 2020: Projectleider ondermijning

Sinds februari is de beleidsadviseur veiligheid en ondermijning gestart.
Op hoofdlijnen is deze eerste periode benut voor het verkennen van het werkveld, opdoen en versterken van contacten met veiligheidspartners, oppakken van lopende en nieuwe casuïstiek. Beleidsmatig wordt momenteel op basis van een inventarisatie, het lokale ondermijningsbeeld, een afgeronde weerbaarheidsscan en input van veiligheidspartners het plan van aanpak ondermijning, inclusief planning en budgettering geschreven. Tevens is de beleidsadviseur betrokken of onderdeel van diverse integrale projecten.

Programmabegroting 2020: Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen

Sinds februari is de beleidsadviseur veiligheid en ondermijning gestart.
Op hoofdlijnen is deze eerste periode benut voor het verkennen van het werkveld, opdoen en versterken van contacten met toezicht & handhaving, oppakken van lopende en nieuwe casuïstiek. Een eerste resultaat is de integrale aanpak naar onrechtmatige en ondermijnende activiteiten op recreatieparken. Hiervoor wordt een integraal onderzoek naar onrechtmatige en ondermijnende activiteiten op onze recreatieparken voorbereid. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van deze activiteiten om te komen tot een pakket van maatregelen om de parken vitaal en veilig te maken en te houden.

Programmabegroting 2020: Motie Legesvrijstelling lokale goededoelenorganisaties

Tot dusver zijn de evenementen tot 1 september 2020 afgelast. Alle legesinkomsten zijn kwijtgescholden. Van alle evenementenaanvragen na 1 september wachten wij met het verlenen van de vergunningen en ontheffingen tot meer duidelijkheid komt van het Rijk.  

Extra inzet boa-uren in verband met handhaving corona maatregelen (€ 19.000 incidenteel, nadeel)

Dit onderdeel wordt nader toegelicht onder Financiële hoofdlijnen

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-19.000

Totaal onderwerpen < 50.000

-19.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 1.2

-19.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41