Voortgangsrapportage 2020

Programma 1. Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Programmabegroting 2020: Gevolgen beleidskeuzes twee bestuursconferenties Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

In 2019 zijn kwalitatief zorgwekkende knelpunten geconstateerd op het gebied van:

  • Operationele paraatheid en slagkracht;
  • Vakbekwaamheid;
  • Informatievoorziening en digitalisering;
  • Diverse bedrijfsvoeringszaken.

De versterkingsmaatregelen richten zich op deze knelpunten. In 2019 zijn de maatregelen gericht op versterking van paraatheid en slagkracht. In 2020 richten zij zich op vakbekwaamheid en informatie gestuurd werken. De formatie voor het ondersteunen van de vakbekwaamheid is uitgebreid. Er is een nieuw oefenbeleid opgesteld met een jaarlijkse oefenplanning. Doordat een paar maanden niet geoefend kon worden vanwege COVID-19 is een geringe vertraging in deze planning van 2020 ontstaan. Er is een projectplan voor informatie gestuurd werken opgesteld. De eerste concrete stappen voor uitvoering worden nu gezet door het peilen van de informatiebehoefte.
Overall werkt de VRF steeds intensiever samen met Gooi en Vechtstreek en dat levert effectieve resultaten op.

Het ontwerp regionaal beleidsplan

De vaststelling van het ontwerp beleidsplan staat voor 1 juli geagendeerd voor het AB, daarna gaat het naar de gemeenteraden voor zienswijzen.
De opgaven voor de veiligheidsregio’s zijn:

  • We willen onveiligheid voorkomen en streven naar een (samen)redzame samenleving;
  • Wij zijn de zichtbare deskundige netwerkpartner op veiligheidsgebied;
  • We zijn vakmensen. Professioneel, vakbekwaam, innovatief en wendbaar;
  • En als het onverhoopt toch nodig is, dan staan we er!

Meldkamer

De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer Midden NL is ernstig vertraagd. Locatie Groest zal niet eerder worden opgeleverd dan 2025. Uiteindelijk is door een landelijke werkgroep Meldkamer Midden-Nederland het besluit genomen om de meldkamers van Naarden en Lelystad fysiek samen te voegen. Deze samengevoegde gemeenschappelijke meldkamer zal dan komen in Lelystad. 15 september a.s. is deze operationeel.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 1.1

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41