Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Beheer overige gebouwen en gronden

Programmabegroting 2020: Accommodatiebeleidsplan actualiseren en vastgoedbeheerplan ontwikkelen

Accommodatiebeleid
In juni hebben we een extern bureau ingehuurd om een start te maken met de actualisatie van het accommodatiebeleidsplan.

Vastgoedbeheer
Aan het begin van dit jaar is aan een extern bureau de opdracht verstrekt om te komen tot een advies voor de verdere doorontwikkeling in de organisatie rondom vastgoed en grondzaken. De vervolgstap in het professionaliseren van het vastgoedbeheer is nodig om meer grip te krijgen op alle processen die spelen rondom het beheer van vastgoed en grondzaken. Het onderzoek is in uitvoering en de uitkomst hiervan draagt er aan bij dat de gemeente vanuit de eigenaarsrol goed grip heeft op de financiën en de organisatie toekomstbesteding wordt ingericht met de juiste inzet van mensen en middelen.

Sloop Nijverheidsweg 7 (€ 50.000 incidenteel, nadeel)

Het perceel is in 2018 aangekocht gelijk met een perceel gelegen aan de Havenweg voor de ontwikkeling van De Havenkade fase 1 en 2. De verkoper heeft het perceel met opstallen na juridische levering in 2019 nog 1 jaar in gebruik gehad en is per 1 april 2020 opgeleverd aan de gemeente. Om de snelheid van ontwikkeling in de toekomst te waarborgen wordt het perceel met opstallen niet eerst tijdelijk verhuurd. De duur van huurcontracten met tijdelijke huur is in principe 1 jaar met jaarlijkse verlenging. Indien de huur wordt opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, heeft een huurder niet altijd meteen een ander onderkomen. Gezien de tijd en mogelijk extra geld dat hiermee gemoeid is, alsmede om verpaupering en vandalisme tegen te gaan, worden de opstallen gesloopt. Op basis van de huidige BBV-regels vindt er geen duurzame waardevermindering plaats. De verwervingsprijs kan dan worden ingebracht in de nog op te stellen deel grondexploitaties voor de herontwikkeling van Het Hanzekwartier. Dit geldt niet voor de kosten van sloop. Sloop zal worden aanbesteed en uitgevoerd 4e kwartaal 2020.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Sloop Nijverheidsweg 7

-50.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-50.000

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.3

-50.000

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41