Voortgangsrapportage 2020

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Programmabegroting 2020: Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen

Voor 2020 wordt het budget ingezet om o.a. onderzoek uit te voeren naar de volgende lokale fietsverbindingen, zoals:

  • tracé Dronten - Oostrand via de Overijsselseweg en;
  • tracé Biddinghuizen - Oostrand.

In raadsinformatiebrief U20.002649 (tussenrapportage GVVP) staat dit ook verwoord.

Programmabegroting 2020: Fietsverbinding De Zate - De Noord

Voor deze ontwikkeling geldt dat op basis van nadere afweging in de toekomst bepaald kan worden of hier alsnog invulling aan gegeven wordt. Het betreft dan het vervangen van de brug en het wijzigen van de entree van De Noord vanaf de rotonde Oeverloper.

Programmabegroting 2020: Fiets- en wandelpad De Gilden

Met dit pad wordt het recreatieve padennetwerk rondom wijk De Gilden en Het Palet (lopend vanaf het Wisentbos tot aan het Rendierpad) sluitend gemaakt. Het pad wordt op dit moment aangelegd en in juli 2020 opgeleverd.

Programmabegroting 2020: Uitrol netwerk elektrische laadpalen

In 2019 is er een uitgebreid participatieproces gevoerd over toekomstige locaties voor laadpalen. Eind januari zijn de locaties definitief vastgesteld. Voor de uitrol van het laadnetwerk is er uitgegaan (prognose) van 20 laadpalen per jaar (t/m 2025). Vanaf januari zijn er inmiddels 13 laadpalen geplaatst in woonwijken en komt de prognose overeen met de praktijk.

Programmabegroting 2020: Uitbreiding P+R station Dronten

Op dit moment ligt de koopovereenkomst en realisatie/ beheerovereenkomst voor bij de NS voor een reactie. De verwachting is dat deze overeenkomsten rond de zomerperiode worden afgerond. Realisatie van de uitbreiding met 41 parkeerplaatsen vindt in het najaar plaats.

Programmabegroting 2020: Ontwikkeling Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de opening van het vliegveld uitgesteld tot eind 2021. Momenteel is de ontwerp-Luchtvaartnota actueel, hierin staan ook passages over de ontwikkeling van dit vliegveld opgenomen. In een zienswijze hebben wij hierop gereageerd conform de lijn zoals we die de afgelopen jaren hebben gevolgd.  

Programmabegroting 2020: Goede ontsluiting van onze gemeente via OV en auto

Ten aanzien van de goede ontsluiting van het openbaar vervoer zijn we in gesprek met de provincie (opdrachtverlener) en kijken we naar de kansen die er zijn bij de nieuwe concessie openbaar vervoer Ijssel-Vecht. Voor gebied Dronten gaat deze concessie in december 2023 lopen en vindt er in het voortraject afstemming plaats tussen provincie en de nieuwe vervoersmaatschappij Keolis die dan gaat rijden.

Voor de bereikbaarheid van evenementen vindt er jaarlijks een mobiliteitsoverleg plaats met o.a. diverse overheden zoals provincie Flevoland, Gelderland en gemeente Elburg, Harderwijk, Dronten en Lelystad. Naast de betrokken overheden zitten ook de hulpdiensten en evenement-organisatoren aan tafel.

De aanpassingen bij Roggebot/ N307 die op de planning staan en waarvan het ontwerp ter visie ligt draagt ook bij aan een goede ontsluiting richting Overijssel. Op dit moment zijn de werkzaamheden van de dijkversterking Drontermeerdijk gaande tot begin 2021. Daarop aansluitend volgen de werkzaamheden Roggebot/ N307 en verbreding N50 bij Kampen - Kampen Zuid.

Voor een goede ontsluiting van onze gemeente zitten we ook aan tafel in verschillende regio-, provinciale- en gemeentelijke overleggen. In februari is er via gemeente Urk een brief gestuurd naar Regio Zwolle met onze zorgen over de bereikbaarheid en verkeers-veiligheid op de N50. Deze brief is mede ondertekend door de provincie Flevoland, gemeente Zwolle, Kampen, Noordoostpolder en Dronten. De planning is dat in 2022 de verbreding naar 2x2 uitgevoerd wordt tussen Kampen - Kampen Zuid. Voor een goede bereikbaarheid naar Zwolle zou er ons inziens ook gekeken moeten worden naar het tracé Kampen Zuid - Hattemerbroek. Kijkend naar de ongevallen van de afgelopen jaren, vindt er op dit wegdeel driekwart van alle ongevallen plaats.  

Bijdrage Bestuursovereenkomst N50 Kampen - Kampen-Zuid (€ 82.645 incidenteel, nadeel)

In 2016 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over een financiële bijdrage van verschillende overheden voor verbreding van de N50 tussen Kampen - Kampen-Zuid. In het bestuurlijk overleg van 11 november 2016 is de toezegging gedaan dat de gemeente Dronten € 100.000 (€ 82.645 exclusief BTW) bijdraagt aan de verdubbeling. Eind van dit jaar stelt de provincie Overijssel de bestuursovereenkomst op aan de hand waarvan de bijdragen voldaan moet worden.

Onderzoek Rietweg als gevolg van droogte

Na de zomer van 2018 kwamen er bij de gemeente meldingen binnen over gevaarlijke situaties op de Rietweg. Tijdens de extreme warmte in 2018 bleek de weg in vier weken tijd op diverse plekken ernstig verzakt te zijn. Ook de Swifterweg (eigenaar provincie) bleek over grote lengtes verzakt te zijn en dit geldt ook voor een wegvak in Zeewolde. Hierop zijn er opnieuw delen van de Rietweg hersteld vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

In 2019 is besloten aanvullend onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke oorzaak van deze snelle zetting. Hieruit is gebleken dat het aannemelijk is dat de kleilaag onder de verharding verantwoordelijk is voor de zetting in combinatie met grote droogte.  We hebben hier dus te maken met een constructief probleem dat veroorzaakt wordt door de diepere ondergrond en de klimatologische omstandigheden. Er is ook breder gekeken, naar andere wegen binnen de gemeente, maar er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het ook elders speelt. Het probleem, dat nu zichtbaar is geworden betreft dus een unieke situatie. Uit reguliere weginspecties (eens per 2-3 jaar) is dit niet eerder naar voren gekomen. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen worden nu relatief eenvoudige maatregelen getroffen en wordt de weg gemonitord. Maar uiteindelijk zal er een grondige aanpak moeten plaatsvinden die financieel vooralsnog niet voorzien zijn in het meerjarig onderhoudsprogramma wegen.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Reconstructie De Oost € 44.000
In het najaar zal worden gestart met de voorbereiding Reconstructie van De Oost. Daarbij worden de uitgangspunten voor een dementie-vriendelijke route in beeld gebracht. Mede op basis van de uitkomsten hiervan zal medio 2021 uitvoering worden gegeven aan de reconstructie. De bijdrage zal daarom bij de jaarrekening 2020 worden doorgeschoven naar volgend jaar.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Bijdrage Bestuursovereenkomst N50 Kampen - Kampen-Zuid

-82.645

Totaal onderwerpen >= 50.000

-82.645

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 2.1

-82.645

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41