Voortgangsrapportage 2020

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Bestuur

Bron programmabegroting 2020: Inbedding inwonersparticipatie/initiatieven uit de samenleving

De gemeenteraad heeft een visie op Inwonersparticipatie geformuleerd. Daarop aansluitend heeft het college begin 2020 de Uitvoeringsnota Inwonersparticipatie (IWP) vastgesteld. Hierin is de visie op IWP beschreven en is een werkproces ontworpen met als doel om IWP in hoofd, hart en beleid in alle lagen van de organisatie in te bedden. Begin 2020 is de Regisseur Inwoners- en Overheidsparticipatie aangesteld, die verder gaat met het implementeren van de visie en overige punten. Medewerkers en bestuur worden toegerust om de (nieuwe) rol en bijbehorende houding en werkwijze eigen te maken door o.a. trainingen, coaching bij het formuleren van een participatieplan en het introduceren van de participatieparagraaf. Het proces om te komen tot een visie op Overheidsparticipatie binnen de Omgevingswet is in volle gang en is ondergebracht binnen het programma Omgevingswet.

Bron programmabegroting 2020: Samenwerking met inwoners en partijen uit de samenleving

Op 3 maart heeft het college een bedrijfsbezoek gebracht aan Flestic gezamenlijk met het bestuur van de OVDD. De bedrijfsbezoeken zullen weer worden voortgezet zodra dit na de coronacrisis weer mogelijk is.

Bron programmabegroting 2020: Amendement uitbreiding griffie met 1 fte

De werving en selectie voor deze functie is in het tweede kwartaal van 2020 opgestart.

Bestuurlijke samenwerking (€ 50.000 structureel, voordeel)

De bijdragen voor Fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU)/VNG zijn te hoog ingeschat.

Budgetoverhevelingen vanuit eerdere jaren

Veilige looproutes (€ 12.500 incidenteel, voordeel)
Vanuit initiatieven samenleving is er € 20.000 beschikbaar geteld voor de veilige looproutes. Onderzoek ad € 7.500 vindt plaats in 2020; uitvoering ad € 12.500 in 2021.

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2020

Minder uitgaven op bestuurlijke samenwerking *

50.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

50.000

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

12.500

Totaal onderwerpen < 50.000

12.500

Totaal effect begrotingssaldo 2020 taakveld 0.1

62.500

* structurele effecten

Deze pagina is gebouwd op 09/09/2020 12:54:15 met de export van 09/09/2020 12:47:41